[TR] Avrupa’da isgal Hareketleri

Avrupa’da ??gal Hareketleri, kapitalizme alternatif olarak i?gale ili?kin do?rudan ara?t?rmac?-aktivistler eliyle yaz?lm?? en kapsaml? rehber olma özelli?ini ta??yor. Avrupa’n?n yüksek i?sizlik, enflasyon ve sosyal konut yetersizli?iyle karakterize olan bugünkü krizine kar?? i?gal, halk aç?s?ndan hak al?c? bir do?rudan eylem olarak giderek popülerle?iyor.

Kentlerin ve gündelik hayat?n metala?t?rma ablukas?na al?nd???, dü?ük gelirli bütün toplumsal kesimlerin kent merkezlerinden sürülme tehdidi alt?nda oldu?u ve kentlerde bar?nman?n her geçen gün daha da zorla?t??? bir u?rakta, Avrupa’da kendi bar?nma ve ya?am alternatiflerini yaratan i?gal örneklerinden al?nacak pek çok ders mevcut.

Yeni bir mekân siyaseti aç?s?ndan, “i?gal”, üzerine dü?ünmeye de?er bir seçenek olarak varl???n? bugün daha güçlü biçimde sürdürüyor.

LINK